W tym kroku: Dodamy ofertę, która od razu będzie przypisana do szansy sprzedaży. Dzięki temu cała historia pracy z klientem jest dostępna w jednym miejscu. 

(info) Informacja: Dla jednego klienta można wystawić kilka ofert, ale tylko jedna oferta może być aktywna. Na podstawie aktywnej oferty program może wyliczać automatycznie wartość szansy sprzedaży. Każda zmiana oferty lub wystawienie zamówienia powoduje przeliczenie wartości szansy.

Aby dodać ofertę:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż wybierz w menu głównym CRM, a następnie Zarządzanie sprzedażą → Szanse sprzedaży z rozwijanego menu.

 2. Pojawi się okno Szanse sprzedaży. W głównej części okna zaznacz szansę sprzedaży dodaną wcześniej w tym ćwiczeniu i kliknij w .

 3. Otworzy się okno Szansa sprzedaży. W dolnej części okna uruchom zakładkę Oferty i kliknij w .

 4. Otworzy się okno Oferta. W górnej części okna, w panelu po lewej stronie, program automatycznie uzupełnił dane kontrahenta i numer szansy sprzedaży, z którą ma być związana oferta.

   

  Zaznacz opcję  w polu Oferta aktywna.

 5. W panelu po prawej stronie program wpisał dane oferty sprzedaży, takie jak data wystawienia i waluta, w jakiej podane mają być ceny. Zostaw ustawienia domyślne.

    
 6. W dolnym panelu w zakładce Pozycje dodaje się kolejne artykuły do sporządzanej oferty. Kliknij w , a następnie Dopisz artykuł z rozwijanej listy.

 7. Otworzy się okno Dopisywanie towaru/opakowania. Okno to służy dodawaniu artykułów do oferty. W panelu Wybór artykułu w polu Identyfikator kliknij w przycisk .

 8. Pojawi się okno Kartoteka artykułów. Po lewej stronie znajduje się panel z podziałem na grupy zdefiniowane w kartotece towarów. Kliknij w przycisk  przy grupie Wszystkie, aby rozwinąć całą strukturę. Następnie zaznacz grupę Plastyczne. Zaznacz Farby akwarelowe (Pla/0008) i kliknij .

 9. W oknie Dopisywanie towaru/opakowania program uzupełnił pola z danymi artykułu przepisanymi z kartoteki artykułu. Zwróć uwagę, że w panelu Stan magazynu wyświetlona jest informacja o dostępności towaru w magazynie i o cenie zakupu.

 10. W panelu Ilość artykułu w polu Jedn. własna wpisz 5.

 11. W panelu Cena sprzedaży w polu Cena netto wpisz 20. Program, na podstawie podanej przy definiowaniu artykułu stawki VAT, przeliczył i uzupełnił pole Cena brutto.

 12. Kliknij w . Artykuł (Farby akwarelowe) został dodany do listy w zakładce Pozycje w oknie Oferta, jednak okno Dopisywanie towaru/opakowania nadal jest aktywne i umożliwia wyszukanie i dodanie kolejnego artykułu.

 13. Powtórz punkty 10 - 14, aby dodać artykułu widoczne na poniższym rysunku.

 14. Po dodaniu wszystkich artykułów kliknij w  w oknie Dopisywanie towaru/opakowania. Następnie kliknij  w w oknie Oferta, aby zapisać dokument.

 15. Pojawi się okno Parametry funkcji dla oferty, umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu. Zostaw ustawienia domyślne i kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku oferty. Możesz wydrukować fakturę klikając w  lub zamknąć okno.

   

  (info) Informacja: Stworzony dokument można wydrukować później w dowolnej chwili, klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu kontekstowego polecenie Drukuj. 16. Oferta została dodana w zakładce Oferty w oknie Szansa sprzedaży.

  (info) Informacja: W prawym górnym panelu okna Szansa sprzedaży znajdź sekcję Wartość. W pola Wartość (netto) i Wartość (brutto) program wpisał wartość aktywnej oferty. Poniżej, w polach Wartość prawdopodobna, program przeliczył wartości przepisane z oferty zgodnie z wartością ustawioną w polu Prawdopodobieństwa [%]. Pozwala to na bieżąco śledzić wartość danej szansy sprzedaży i planować obrót. 17. Kliknij w , aby zamknąć okno Szansa sprzedaży i zapisać zmiany.

 

 • No labels