W tym kroku: Zapoznamy się z procesem wystawiania polecenia przelewu z wykorzystaniem danych o zobowiązaniach wprowadzonych do programu, a następnie wyeksportujemy przelew do banku.

Wystawienie polecenia przelewu

Aby wystawić polecenie przelewu:

 1. W module Finanse i Księgowość wybierz w menu głównym Finanse → Polecenia przelewu (Alt + F7). Otworzy się okno przeglądowe Polecenia przelewu z listą poleceń wystawionych w programie.

  (green star) Wskazówka: Możesz dostosować wygląd tabeli z listą przelewów do swoich potrzeb. Wskazówki znajdziesz tutaj. 2. W dolnej części okna kliknij w . Otworzy się okno Polecenie przelewu. Program automatycznie wypełnia pola w pierwszym panelu, z czego numer przelewu nadaje zgodny z ustawieniem maski w kodzie dokumentu (Słowniki → Kody dokumentów → Finanse → Polecenie przelewu). Program również automatycznie wypełni dane o zleceniodawcy.

  (info) Informacja: W momencie, kiedy przelew zostanie zaimportowany na wyciąg bankowy, zostaje on oznaczony jako wypłacony (import przelewów na wyciąg bankowy jest jedną z metod dodawania operacji na wyciąg bankowy, więcej na ten temat znajdziesz w kolejnym kroku).

  Możliwa jest też taka sytuacja, że dodajesz do programu polecenie przelewu, które już wcześniej zostało zrealizowane. W takiej sytuacji możesz ręcznie zaznaczyć opcję  Wypłacony w oknie dodawania polecenia przelewu. 3. Wybierz z kartoteki odbiorcę (kliknij w przycisk i dwukrotnie kliknij na kontrahenta). Program przepisze dane kontrahenta z kartoteki, włącznie z numerem rachunku (jeśli został podany w kartotece).

 4. W panelu Kwoty i płatność kliknij w zakładkę Rozrachunki źródłowe, a następnie w . Otworzy się okno Wybór rozrachunków z listą nierozliczonych zobowiązań dla wybranego kontrahenta. Kliknij dwukrotnie w rozrachunek, który chcesz opłacić. Rozrachunek został przypisany do polecenia przelewu, a w zakładce Kwoty i płatność program automatycznie uzupełnił kwotę i opis przelewu (który oczywiście możesz edytować).

  (warning) Uwaga: Polecenie przelewu nie rozlicza rozrachunku. Polecenie przelewu jest dopiero intencją przekazania i przepływu środków. To wyciąg bankowy dokumentuje faktyczną wypłatę i za pomocą operacji z wyciągu bankowego możesz rozliczyć rozrachunek.

  (green star) Wskazówka: Nie musisz rozliczać całego rozrachunku jednorazowo. Możesz wpisać ułamek wymaganej kwoty. Po zaimportowaniu polecenia przelewu na wyciąg bankowy rozrachunek zostanie oznaczony jako rozliczony częściowo i nadal będzie dostępny w wyborze rozrachunków do rozliczenia (pomniejszony o zapłaconą kwotę).

  (info) Informacja: Jeśli wystawiasz polecenie przelewu dla płatności, do której nie masz wygenerowanego rozrachunku, pomiń punkt 4. i ręcznie uzupełnij zakładkę Kwoty i płatność.

  (green star) Wskazówka: Uzupełnij dane w panelu Przelew podatkowy, jeśli polecenie przelewu ma spełniać wymogi stawiane przez Urząd Skarbowy. 5. Po uzupełnieniu wszystkich danych polecenie przelewu. Polecenie przelewu znalazło się na liście poleceń przelewu. 

Eksport poleceń przelewu

(info) Informacja: Dzięki funkcji eksportu poleceń przelewu możesz wysłać do banku polecenie przelewu wystawione w programie bez ryzyka popełnienia błędów wynikających z ręcznego wpisywania danych.

Aby eksportować polecenia przelewu do banku:

 1. Zaznacz polecenia przelewu, które chcesz eksportować.

 2. W granatowym menu po prawej stronie okna  kliknij na przycisk . Program poprosi o potwierdzenie wykonania eksportu zaznaczonych poleceń przelewu do określonego w definicji rachunku bankowego pliku. Kliknij w .

 3. Program wyświetli raport z eksportu. Przejdź do katalogu wskazanego przy definicji rachunku bankowego (ścieżka do niego znajduje się również w raporcie z eksportu) i zobacz, że został dodany plik z nazwą składającą się z daty dnia eksportu i kolejnym numerem porządkowym. Tak przygotowany plik możesz przesłać do banku.

 4. W oknie przeglądowym Polecenia przelewu przy wyeksportowanych poleceniach program zaznaczył  w kolumnie E. oznaczającą eksport. Jest to informacja, że tak oznaczone polecenia zostały wyeksportowane do pliku homebanking.

Operacje na przelewach

(green star) Wskazówka: Dla zachowania porządku warto oznaczać zrealizowane przelewy jako Wypłacone. Program automatycznie oznacza jako wypłacone te przelewy, które zostały zaimportowane do wyciągu bankowego (o czym będzie mowa w kolejnym kroku). Jeśli wybierzesz inną metodę wprowadzania operacji na wyciąg bankowy, musisz ręcznie oznaczyć przelewy jako zrealizowane. Dokonasz tego zaznaczając przelewy i wybierając polecenie Operacje → Oznacz zaznaczone przelewy jako wypłacone.

(green star) Wskazówka: Program umożliwia automatyczne wygenerowanie przelewów dla pozycji z listy płatniczej. Dokonasz tego wybierając Operacje → Wystaw polecenie przelewu do listy płatniczej umów o pracę/umów cywilnoprawnych w oknie Polecenia przelewu lub w oknie Listy płatnicze w module Kadry i płace.

 

 

 • No labels