W tym kroku: Omówimy definiowanie rachunku bankowego kładąc nacisk na ustawienia umożliwiające zautomatyzowanie wymiany dokumentów z bankiem.

(info) Informacja: W programie RAKSSQL można zdefiniować wiele rachunków bankowych, co skraca czas potrzebny na wielokrotne wprowadzanie tych samych danych, równocześnie zmniejszając ryzyko popełnienia błędów. Dodatkowo rachunek bankowy umożliwia prowadzenie rozliczeń z bankiem (polecenia przelewu, homebanking i import wyciągów bankowych).   

Aby założyć rachunek bankowy:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Rachunki bankowe z rozwijanego menu.

 2. Pojawi się okno Rachunki bankowe z listą istniejących rachunków. Kliknij  na dole okna.

 3. Pojawi się okno Rachunek bankowy. W panelu Informacje o rachunku wpisz dane rachunku.
  (info) Informacja: Program rozpoznaje rachunki bankowe. Jeśli wprowadzony numer będzie zawierał poprawnie zakodowany numer banku, to program uzupełni jego dane. Dodatkowo, jeśli pomimo rozpoznania banku wprowadzony numer będzie nieprawidłowy, program wyświetli przy zapisie stosowny komunikat. 4. W panelu Konto FK w polu Numer podaj numer konta z planu kont dla danego rachunku bankowego.

  (info) Informacja: Jeśli nie masz jeszcze konta dla tego rachunku na planie kont, wpisz w tym polu numer analityki, który chcesz nadać temu kontu. Po dodaniu rachunku bankowego (lub dodaniu większej liczby rachunków) przejdź do planu kont (Kartoteki → Plan kont) i wygeneruj konto dla tego rachunku:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w konto syntetyczne rachunków bankowych i menu wybierz Operacje → Załóż konta z kartoteki.
  • W oknie Kartoteki znajdź i zaznacz na liście Rachunki bankowe i kliknij w .
  • W oknie Pozycje kartoteki rozwiń listę z rachunkami i wskaż te, dla których chcesz stworzyć konta.
  • Pokaże się raport Uaktualnienie kont na podstawie pozycji kartoteki z listą kont analitycznych dodanych do planu kont.

Eksport poleceń przelewu

(info) Informacja: Dzięki funkcji eksportu poleceń przelewu możesz wystawić i wysłać do banku polecenie przelewu korzystając z zawartych w programie danych (kartoteki odbiorców, pracowników, rozrachunki, listy płac) bez ryzyka popełnienia błędów wynikających z ręcznego wpisywania danych.

 

 1. W panelu Eksport poleceń przelewu do pliku homebanking wskaż format pliku dla eksportu właściwy dla Twojego banku. Stwórz katalog, w którym będą zapisywane wyeksportowane pliki z poleceniami przelewu (np. na dysku C katalog Polecenia przelewu) i wskaż go w polu Katalog za pomocą przycisku .

  (green star) Wskazówka: Aby poprawnie działał eksport, należy dowiedzieć się w jakim formacie bank, w którym posiadamy konto, przyjmuje pliki i wybrać odpowiedni format z listy.

   

 2. W panelu Opcje eksportu zaznacz obie opcje automatycznego poprawiania nazw i znaków. Uchroni to przed błędami w eksportowanym pliku. 

Import wyciągów bankowych

(info) Informacja: Funkcja importu wyciągów bankowych umożliwia w szybki i bezbłędny sposób wprowadzenie operacji z wyciągu bankowego do programu, w celu ich zaksięgowania. Importując wyciąg z banku masz pewność, że wprowadzone do programu operacje odpowiadają stanowi faktycznemu.

 

 1. W panelu Import wyciągów bankowych wybierz format pliku właściwy dla Twojego banku.

 2. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych kliknij . Rachunek pojawił się na liście Rachunki bankowe okno.

 

Wybranie rachunku bankowego

 1. W menu w dolnej części ekranu wybierz . Pojawi się okno Wybór rachunku bankowego.

 2. Zaznacz rachunek, do którego się chcesz zalogować i kliknij . Zwróć uwagę, że w dolnej części ekranu zmienił się napis . Teraz program będzie traktować wybrany rachunek jako aktywny.

 

 • No labels