Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%
Float_panel
bgColorwhite
titleColor#424f62
TitleW tym ćwiczeniu
titleW tym ćwiczeniu

Krok 1: Zadania

Krok 2: Zadania podrzędne

Krok 3: Operacje

Panel

W tym kroku: Dodamy do zadania operację, zgodnie z poniższym scenariuszem:

W ramach zadania Przygotowanie oferty dla akcji WITAJ SZKOŁO menedżerowie działów przygotowali listę odbiorców, z którymi należy się skontaktować w celu zachęcenia do skorzystania z promocji. Jest 20 lipca i pracownik rozpoczyna akcję informacyjną. Pracownik doda operację Kontakt telefoniczny z odbiorcą i powiąże ją z zadaniem Promocja i realizacja.

Panel
borderStyledashed

(info) Informacja: Podczas gdy zadanie służy do planowania pewnych procesów, to celem operacji jest zarejestrowanie konkretnej, krótszej czynności, którą należy wykonać i dla której może być ważne zarejestrowanie czasu jej trwania.

Często operacje dodaje się w momencie, w którym dana czynność ma zostać wykonana. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby dodać operację z wyprzedzeniem i nie wykonać jej od razu. W takiej sytuacji należy zapisać operację, tak aby później w dowolnym momencie móc do niej wrócić.

Aby dodać operację do zadania:

 1. W uruchomionym module CRM wybierz w menu głównym Działania, a następnie Operacje z rozwijanego menu.

 2. Pojawi się okno Operacje. Po lewej stronie znajduje się panel umożliwiający ustawienie wyświetlania zadań z określonego okresu. W głównej części okna znajduje się lista operacji, która obecnie powinna być pusta. Kliknij w w dolnej części okna.

 3. Otworzy się okno Operacja. W polu Treść wpisz Kontakt telefoniczny z firmą KUBAS.

 4. W zakładce Dane podstawowe program uzupełnił automatycznie pola dotyczące osoby wykonującej. Kliknij w i wybierz ze schematu organizacyjnego Katarzynę Kowalską należącą do Zespołu A.

 5. W panelu Powiązania w polu Kontakt kliknij w . Otworzy się okno Kontakt, w którym znajdź firmę KUBAS, zaznacz ją i kliknij w . Dzięki temu operacja zostanie powiązana z kontrahentem.

 6. W panelu Ramy czasowe program podał w obu polach dzisiejszą datę. W polu Data zakończenia program dodaje do wpisanej daty i godziny czas wynikający z pomiaru czasu trwania.

  Zgodnie z założeniem ćwiczenia rozmowa telefoniczna będzie miała miejsce 20 lipca. W obu polach Data rozpoczęcia i Data zakończenia wpisz 2015-07-20 10:00:00.

  Panel
  borderStyledashed

  (green star) Wskazówka: Ponieważ program automatycznie wpisuje w polach dat datę i godzinę bieżącą, to jeśli operację dodajemy w momencie, w którym dana czynność ma zostać wykonana, nie ma potrzeby zmiany daty rozpoczęcia i zakończenia. W takiej sytuacji od razu po dodaniu operacji uruchamiamy pomiar czasu i pauzujemy go lub stopujemy w zależności od przebiegu zdarzenia.

  Panel
  borderStyledashed

  (green star) Wskazówka: Podczas rejestrowania czasu trwania aktualizuje się data i godzina zakończenia operacji.

  - uruchomienie pomiaru czasu trwania operacji.

  - zatrzymanie pomiaru efektywnego czasu, czas trwania jest nadal mierzony, a co za tym idzie aktualizuje się data i godzina zakończenia operacji. Umożliwia pomiar czasu efektywnej pracy i osobny pracy razem z przerwami.

  - zatrzymanie pomiaru zarówno czasu trwania i efektywnego czasu.


 7. Kliknij w zakładkę Zadania. W polu Zadania nadrzędne kliknij w .

 8. Otworzy się okno Zadania z listą zadań. Zaznacz zadanie Promocja i realizacja i kliknij w . Operacja została powiązana z zadaniem.


  Panel
  borderStyledashed

  (green star) Wskazówka: Jeżeli szukane zadanie nie jest widoczne na liście zadań, sprawdź ustawienie filtrów po lewej stronie. Możliwe, że masz zaznaczone wyświetlanie tylko tych zadań, które pochodzą z bieżącego miesiąca, a poszukiwane zadanie dotyczy innego miesiąca.



 9. Kliknij w . Operacja została dodana do listy w oknie Operacje.



  Panel
  borderStyledashed

  (green star) Wskazówka: Jeżeli operacja nie pojawiła się na liście operacji, sprawdź ustawienie filtrów po lewej stronie. Możliwe, że masz zaznaczone wyświetlanie tylko tych operacji, które pochodzą z bieżącego miesiąca, a poszukiwana operacja dotyczy innego miesiąca.

  Panel
  borderStyledashed

  (info) Informacja: Powiązanie operacji z zadaniem działa w obie strony. Jeśli w oknie Zadanie otworzysz zadanie Promocja i realizacja to w zakładce Operacje znajdziesz dodaną właśnie operację.

Include Page
_zakończenie samouczka CRM
_zakończenie samouczka CRM