Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%
Float_panel

Generowanie rozrachunków

Rozliczanie rozrachunków

Rozliczanie dokumentem księgowym

Rozliczanie dokumentem kasowym

Rozliczanie wyciągiem bankowym

Rozliczanie innym rozrachunkiem

Kompensata rozrachunków

Rozrachunki służą do kontrolowania naszych zobowiązań (ile my jesteśmy zobowiązani zapłacić kontrahentowi) i należności (jaką należność kontrahent musi zapłacić nam). Prowadzenie dokładnego rejestru wszystkich rozrachunków umożliwia w prosty sposób kontrolować terminy i kwoty płatności. Rozrachunki mogą być wprowadzane do programu automatycznie lub ręcznie (metoda niepolecana). Automatyczne generowanie rozrachunków podczas dodawania dokumentów pozwala na zachowanie zgodności pomiędzy wprowadzonymi dokumentami i powiązanymi rozrachunkami.

Cele:

  • zapoznanie się z automatycznym generowaniem rozrachunków,
  • prześledzenie różnych sposobów rozliczania rozrachunków.

 

 

Button
Linkhttp://docs.raks.pl/pages/viewpage.action?pageId=5309426
  Rozpocznij