Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%
Float_panel

Rachunek bankowy

Polecenia przelewu

Wyciągi bankowe

Rozrachunki i znaczniki

W tym rozdziale omówimy współpracę programu RAKSSQL z bankiem. Powiemy jak prawidłowo zdefiniować rachunek bankowy, jak wystawić polecenie przelewu i eksportować je do banku. Pokażemy, jakie są sposoby wprowadzania operacji z wyciągu bankowego do programu oraz w jaki sposób połączyć operacje na wyciągu bankowym z rozrachunkiem i jak przypisać operacji znacznik ułatwiający zaksięgowanie wyciągu bankowego.

Cele:

  • zdefiniowanie rachunku bankowego pod kątem współpracy z bankiem,
  • zapoznanie się z wystawianiem i eksportowaniem poleceń przelewu,
  • przedstawienie sposobów wprowadzania wyciągu bankowego do programu,
  • powiązanie operacji z rozrachunkiem i przypisanie znacznika.

 

 

Button
Linkhttp://docs.raks.pl/display/SQL/Rachunek+bankowy
  Rozpocznij