W tym kroku: Dodamy szansę sprzedaży. Szanse sprzedaży służą do rejestrowania przebiegu postępów pracy z klientem i umożliwiają planowanie sprzedaży. 

Aby dodać szansę sprzedaży:

 1. Uruchom program.

 2. W oknie logowania wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Sprzedaż, a następnie . Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie modułu, otworzy się okno wyboru firmy, a następnie okno Zmiana magazynu. Domyślnie w programie zdefiniowany jest Magazyn 1. Zaznacz go i kliknij .

 3. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz CRM, a następnie Zarządzanie sprzedażą→ Szanse sprzedaży.

 4. Pojawi się okno Szanse sprzedaży. W głównej części okna znajduje się lista szans sprzedaży, która obecnie powinna być pusta. Po lewej stronie okna znajduje się panel filtrujący, który umożliwia wyszukanie dokumentów szansy sprzedaży zgodnie z określonymi przez użytkownika parametrami (np. data wystawienia, kontrahent, data ostatniej modyfikacji).
  Kliknij w w dolnej części okna.

 5. Otworzy się okno Szansa sprzedaży. W panelu Kontakt w polu Nazwa skrócona kliknij w przycisk . Otworzy się okno Kontakty, w którym wyświetla się lista odbiorców. Znajdź i zaznacz firmę KUBAS, a następnie kliknij w . Dane odbiorcy zostały przepisane z kartoteki kontrahenta do odpowiednich pól.


  (green star) Wskazówka: W przypadku posiadania w bazie większej liczby kontrahentów, w oknie Kontakty przydadzą się opcje ułatwiające wyszukanie potrzebnej firmy. Po lewej stronie okna dostępna jest struktura z podziałem na grupy, stworzona w poprzednim ćwiczeniu. W górnej części okna znajduje się pole Wyszukiwanie kontaktów, które umożliwia wyszukiwanie po określonym parametrze kontaktu. Obok pola Wyszukiwanie kontaktów w górnej części okna znajduje się ikona przedstawiająca lupę . Naciśnij tę ikonę, aby rozwinąć menu wyszukiwania i zaznaczyć odpowiednią opcję. 6. W tym samym panelu poniżej znajduje się sekcja Dane podstawowe, w której należy określić parametry szansy sprzedaży. W polu Status (etap) kliknij w przycisk . Otworzy się okno Etapy szans sprzedaży z graficznym przedstawieniem opcji dostępnych domyślnie w programie. Zaznacz Wysłanie oferty i kliknij w .


  (warning) Uwaga: W polu Status (etap) rejestruje się postępy pracy i zmianę szansy dokonania sprzedaży. Wraz z kolejnymi kontaktami z klientem i zwiększającą się lub zmniejszającą szansą zakończenia kontaktów sprzedażą, należy aktualizować status szansy sprzedaży.

  (green star) Wskazówka: Jeśli w oknie Etapy szans sprzedaży nie znajdujesz pozycji, która spełnia Twoje wymagania, kliknij w , aby zdefiniować własny etap szans sprzedaży. 7. W polu Źródło szansy zostaw wpisany Internet, a w polu Priorytet zostaw Normalny. 8. W panelu po prawej stronie program uzupełnił sekcję Szansa sprzedaży zgodnie z kodem dokumentu. Możesz zmienić daty otwarcia i zamknięcia zgodnie z własnymi potrzebami.

 9. W sekcji Wartość w polu Sposób liczenia można wybrać, czy program ma pobierać wartość prawdopodobieństwa sprzedaży z ustawionego statusu (opcja Automatyczny), czy ma być wpisywane ręcznie (opcja Ręczny). Zostaw opcję Automatyczny. W polu Prawdopodobieństwo [%] program wpisał wartość 20% odpowiadającą statusowi Wysłanie oferty. Pola dotyczące wartości będą niedostępne do momentu dodania oferty.

 10. Poniżej znajduje się sekcja Odpowiedzialność, w której można ustawić osobę odpowiedzialną za daną szansę sprzedaży i sekcja Zamknięcie, w której oznacza się powód zamknięcia szansy. W obu sekcjach zostaw ustawienia domyślne.

 11. W dolnej części okna dostępne są różne zakładki pozwalające podać więcej informacji na temat szansy sprzedaży. Przejdź do zakładki Operacje i kliknij w . Otworzy się okno Operacje, w którym w głównej części powinna być widoczna dodana w poprzednim ćwiczeniu operacja Kontakt telefoniczny z odbiorcą.

  (warning) Uwaga: Podczas tworzenia powiązania między operacją (lub zadaniem) a szansą sprzedaży wyświetlone będą tylko te pozycje, które są powiązane z tym samym kontrahentem co szansa sprzedaży.

  (green star) Wskazówka: Jeśli szukana operacja nie wyświetla się w głównej części okna, może to oznaczać, że w panelu po lewej stronie zaznaczona jest opcja wyświetlania operacji z przedziału czasu, który nie obejmuje tej operacji. Kliknij w szerszy przedział czasowy lub Wszystkie, aby wyświetlić więcej operacji. 12. Zaznacz operację Kontakt telefoniczny z odbiorcą i kliknij w . Operacja została powiązana z szansą sprzedaży i pojawiła się na liście operacji w oknie Szansa sprzedaży.

 13. Kliknij w . Szansa sprzedaży została dodana do listy w oknie Szanse sprzedaży. Dla zaznaczonej szansy sprzedaży w dolnej części okna można przeglądać zakładki z danymi dodatkowymi, np. powiązanymi operacjami.

 

 • No labels