Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width100%

Koniec roku obrotowego wiąże się z obowiązkiem wykonania zestawień finansowych i zamknięciem roku. Aby wykonać je prawidłowo , należy zamknąć rok , czyli należy zaksięgować wszystkie dokumenty, rozliczyć podatki i zamknąć konta wynikowe.

Cele:

  • wykonanie zestawień finansowych - Rachunku Zysku i Strat i Bilansu,
  • zamknięcie roku obrotowego.

 

 

Button
Linkhttp://docs.raks.pl/pages/viewpage.action?pageId=5701676
  Rozpocznij