Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%
Float_panel

Tabele kursowe

Faktury walutowe w module Sprzedaż

Księgowanie faktury walutowej

Rozliczenie faktury walutowej

Księgowanie różnic kursowych

Panel

W tym kroku: Rozliczymy fakturę walutową za pomocą operacji z wyciągu bankowego, uwzględniając powstałe różnice kursowe.

Aby rozliczyć fakturę walutową:

 1. Dodaj wyciąg bankowy (Finanse → Wyciągi bankowe → Dodaj). Uzupełnij pole Numer.

  Panel
  borderStyledashed

  (green star) Wskazówka: Pamiętaj, że aby dodać wyciąg bankowy z operacjami walutowymi, musisz mieć wybrany walutowy rachunek bankowy, tzn. rachunek, w którego definicji masz ustawioną odpowiednią walutę obcą . 2. Dodaj operację zapłaty za fakturę, np. importując rozrachunek (panel Operacje →  → Importuj rozrachunki). Znajdź rozrachunek związany z fakturą walutową wystawioną w poprzednim kroku.

  Panel
  borderStyledashed

  (green star) Wskazówka: Opis innych sposobów dodawania operacji znajdziesz tutaj 3. Program wyświetli komunikat z pytaniem:

 4. Kliknij w . Program dodał operację powiązaną z należnością. W dolnej części okna, w panelu Rozliczenie różnic kursowych w innym dokumencie program wyświetlił różnicę wynikającą z różnic kursowych między dniem sprzedaży a dniem zapłaty. 5. Kliknij w . Przejdź do okna Rozrachunków. Program automatycznie dodał rozrachunek (zobowiązanie) dla operacji z wyciągu bankowego i osobny rozrachunek z różnicami kursowymi obliczonymi na podstawie kursów walut obowiązujących w dnia sprzedaży i przyjęcia zapłaty.