Przygotowanie: Pokażemy jak wczytać do firmy (nowej lub już istniejącej) bazę danych firmowych na przykładzie bazy opracowanej na potrzeby ćwiczenia o automatycznym rozksięgowywaniu listy płac.

(warning) Uwaga: Wzorzec można zdefiniować bez wczytywania przygotowanej przez nas bazy, jednak nie ma pewności, że zadziała on prawidłowo na bazie, którą dysponujesz.

 

Bazę danych firmowych można wczytać do programu na dwa sposoby:

Wczytanie archiwum bazy w nowej firmie

Aby odtworzyć archiwum bazy firmowej przy dodawaniu nowej firmy:

 1. Kliknij w poniższy link i zapisz plik w dogodnym dla siebie miejscu na swoim komputerze.

  archiwum_bazy_danych.fbk

 2. W uruchomionym module Administrator dodaj nową firmę.

  (green star) Wskazówka: Jeśli zakładasz firmę tylko w celach przeprowadzenia ćwiczenia, wystarczy jeśli wypełnisz pola Nazwa skrócona i Nazwa pełna. 3. Po kliknięciu w , w oknie Tworzenie bazy firmowej systemu Raks SQL zaznacz opcję Posiadam archiwum bazy firmy i chcę je odtworzyć jako nową bazę. Uaktywni się możliwość podania lokalizacji pliku.

 4. Zaznacz odpowiednią opcję (w zależności od tego, gdzie zapisałeś pobrany plik) i klikając w wskaż położenie pliku z archiwum danych firmowych. Następnie kliknij w .

 5. Program rozpocznie odtwarzanie bazy danych firmy z wskazanego pliku, co może chwilę potrwać. Po zakończeniu pojawi się komunikat informujący, że baza danych firmy została założona poprawnie. 

 6. Uruchom moduł Kadry i Płace logując się do nowej firmy i zapoznaj się z kartotekami pracowników, umowami o pracę i listą płac.

Podmiana bazy w istniejącej firmie

Aby zamienić bazę danych w już istniejącej firmie:

 1. Kliknij w poniższy link i zapisz plik w katalogu Data programu RAKSSQL. Domyślnie powinien się on znajdować w C:\Programy\Raks\Data.

  baza_danych.FDB

 2. W uruchomionym module Administrator znajdź numer firmy, dla której dokonasz zamiany baz danych (Administracja systemem → Firmy → kolumna Numer).

 3. Wejdź do katalogu Data programu RAKSSQL (C:\Programy\Raks\Data). W tym katalogu zapisane są bazy danych (pliki FDB) i archiwa baz danych (pliki fbk).

  (info) Informacja: Nazwy baz danych składają się z litery F (baza danych firmowych) lub Z (baza załączników) i numeru firmy poprzedzonego odpowiednią liczbą zer (aby dopełnić do 6 znaków). Na przykład baza danych firmowych dla firmy z numerem 3 będzie miała nazwę F00003.FDB, dla firmy z numerem 24 - F00024.FDB. 4. Znajdź plik bazy danych dla wybranej firmy, zapamiętaj jego nazwę, a następnie zmień ją na dowolną wybraną (np. Pierwotna_F00003.FDB dla firmy z numerem 3). W ten sposób baza, w której są zapisane dane zgromadzone w tej firmie zostaje od tej firmy odłączona.

 5. Znajdź plik baza_danych.FDB i zamień jego nazwę zgodnie ze wzorcem, tak aby podłączyć ją do firmy (np. F00003.FDB dla firmy z numerem 3). W ten sposób do firmy została podłączona nowa baza.

  (info) Informacja: Ponieważ wraz z bazą danych do firmy został dodany nowy rok obrotowy, należy jeszcze zmienić uprawnienia dostępu do danych firmy. W module Administrator kliknij w sekcję Uprawnienia, a następnie w zakładkę Uprawnienia wewnątrz firm (pamiętaj, aby w panelu Użytkownik / grupa użytkowników wybrać z listy odpowiedniego użytkownika lub grupę). W polu Nazwa firmy ustaw firmę, dla której zamieniono bazy. W zakładce Rachunki bankowe i Lata obrotowe zaznacz opcję udzielenia praw dostępu do rachunku bankowego i roku obrotowego. Następnie kliknij w . 6. Uruchom moduł Kadry i Płace logując się do odpowiedniej firmy i zapoznaj się z kartotekami pracowników, umowami o pracę i listą płac z podłączonej bazy danych.

 7. Po zakończeniu ćwiczenia, aby wrócić do pierwotnych danych, usuń plik z przykładową bazą danych (lub zmień jego nazwę) i ponownie zmień nazwę pierwotnej bazy danych na oryginalną.

(tick) Mając podłączoną przygotowaną przez nas bazę danych, masz pewność, że po prawidłowym wykonaniu kolejnych kroków ćwiczenia zobaczysz poprawne działanie wzorca księgowania dla listy płac.

  Rozpocznij ćwiczenie  

 • No labels