W tym kroku: Przedstawimy różne sposoby wprowadzania wyciągów bankowych i pojedynczych operacji.

(info) Informacja: Sposoby dodawania wyciągu bankowego:

 • importując wyciąg z banku
 • importując rozrachunki wprowadzone do programu,
 • importując polecenia przelewu wystawione w programie,
 • wpisując operacje ręcznie.

Każda z tych metod ma swoje zalety i ograniczenia, o których powiemy poniżej.

(green star) Wskazówka: Niezależnie od sposobu wprowadzenia operacji na wyciąg bankowy, w każdej chwili możesz edytować operację (np. przypisując operacji znacznik lub rozrachunek oraz zmieniając kwoty).

(info) Informacja: W momencie zapisania wyciągu bankowego dla każdej operacji generowany jest odpowiedni rozrachunek rozliczający. Więcej informacji nt. rozliczania rozrachunków wyciągiem bankowym znajdziesz tutaj. Import wyciągu bankowego

(plus) Zalety:

 • szybkość,
 • pewność, że wprowadzone operacje są zgodne ze stanem faktycznym (wyciąg bankowy w programie będzie zgodny z wyciągiem źródłowym z banku),

(minus) Ograniczenia:

Aby zaimportować wyciąg bankowy:

 1. W menu głównym wybierz Finanse → Wyciągi bankowe [Alt + F8]. Otworzy się okno Kartoteka wyciągów bankowych z listą wprowadzonych wyciągów.

 2. Kliknij w menu eksportu (ikona  po prawej stronie okna na granatowym pasku) [Shift + Alt + E] i z listy wybierz Import wyciągów bankowych.


 3. Otworzy się okno wyboru pliku. Wskaż miejsce na swoim komputerze, gdzie znajdują się pliki do importu.

   

  (warning) Uwaga: Aby móc zaimportować pliki należy poprawnie zdefiniować rachunek bankowy i podać format pliku importu wyciągu bankowego. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj. 4. Po wskazaniu pliku otworzy się okno Parametry importu wyciągów bankowych. Ustaw odpowiednie opcje importu.

 5. W panelu Dane do zaimportowania zaznacz wyciągi, które chcesz zaimportować (za pomocą przycisku możesz zaznaczyć wszystkie pozycje).

  (info) Informacja: Budowa i struktura pliku z wyciągami bankowymi jest zależna od banku, z którego są pobierane, np. pojedynczy plik może w sobie zawierać kilka wyciągów bankowych osobnych dla każdego dnia lub jeden zbiorczy.
 6. Program wyświetli okno z raportem z importu, a wyciągi zostaną dodane do listy w Kartotece wyciągów bankowych. Kliknij dwukrotnie na wyciąg, aby otworzyć okno edycji i zobaczyć wszystkie operacje znajdujące się na nim.

 7. Kliknij w , aby zapisać i zamknąć wyciąg.

 

 Import rozrachunków

(plus) Zalety:

 • szybkość,
 • przenoszenie informacji o rozliczanych rozrachunkach,
 • możliwość wprowadzania zarówno wypłat jak i wpłat (tych, które posiadają wygenerowany rozrachunek),
 • automatyczne rozliczanie się rozrachunków.

(minus) Ograniczenia:

 • konieczność ręcznego wprowadzenia wypłat i wpłat, które nie posiadają rozrachunku.

Aby dodać wyciąg bankowy:

 1. W menu głównym wybierz Finanse → Wyciągi bankowe [Alt + F8]. Otworzy się okno Kartoteka wyciągów bankowych z listą wprowadzonych wyciągów.

 2. Kliknij w [Insert]. Otworzy się okno Wyciąg bankowy. Program automatycznie wypełnia pola w pierwszym panelu, z czego numer wyciągu bankowego nadaje zgodny z ustawieniem maski w kodzie dokumentu (Słowniki → Kody dokumentów → Finanse → Wyciąg bankowy).

 3. W panelu Operacje kliknij w i z listy wybierz Importuj rozrachunki.

 4. Otworzy się okno Wybór rozrachunków z listą wygenerowanych w programie rozrachunków wraz z informacją o stopniu ich rozliczenia (nierozliczone lub częściowo rozliczone). Zaznacz rozrachunki, których rozliczenie ma się znaleźć na wyciągu bankowym i kliknij w . Rozrachunki zostaną zaimportowane do wyciągu bankowego jako operacje.

 5. Operacje, które nie są powiązane z wygenerowanymi w programie rozrachunkami, należy dodać ręcznie.

 6. Kliknij w , aby zapisać i zamknąć wyciąg.

   

 

 Import poleceń przelewu

(plus) Zalety:

 • szybkość,
 • przenoszenie się informacji o rozliczanych rozrachunkach (jeśli polecenie przelewu jest powiązane z rozrachunkiem),
 • automatycznie rozliczenie rozrachunku (jeśli polecenie przelewu jest powiązane z rozrachunkiem).

(minus) Ograniczenia:

 • możliwość pomyłki (nie każde wystawione polecenie przelewu musi być wysłane do realizacji),
 • konieczność ręcznego wprowadzenia wypłat, do których nie wystawiono poleceń przelewu w programie,
 • konieczność ręcznego wprowadzania wpływów.

Aby dodać wyciąg bankowy:

 1. W menu głównym wybierz Finanse → Wyciągi bankowe. Otworzy się okno Kartoteka wyciągów bankowych z listą wprowadzonych wyciągów.

 2. Kliknij w [Insert]. Otworzy się okno Wyciąg bankowy. Program automatycznie wypełnia pola w pierwszym panelu, z czego numer wyciągu bankowego nadaje zgodny z ustawieniem maski w kodzie dokumentu (Słowniki → Kody dokumentów → Finanse → Wyciąg bankowy).

 3. W panelu Operacje kliknij w i z listy wybierz Importuj polecenia przelewu.

 4. Otworzy się okno Polecenia przelewu z listą wystawionych poleceń. Zaznacz polecenia, których realizacja ma się znaleźć na wyciągu bankowym i kliknij w . Polecenia przelewu zostaną zaimportowane do wyciągu bankowego jako operacje, razem z informacją o rozrachunkach, które opłacają (jeśli taka informacja została podana podczas dodawania polecenia przelewu).

 5. Operacje, dla których nie zostały wystawione polecenia przelewu i wpłaty należy wprowadzić ręcznie.

 6. Kliknij w , aby zapisać i zamknąć wyciąg.

   

  (info) Informacja: Po zapisaniu wyciągu bankowego, w którym operację dodano za pomocą importu polecenia przelewu, dany przelew zostaje oznaczony jako  Wypłacony.

   

   

 

 Ręczne dodawanie operacji

(plus) Zalety:

 • elastyczność.

(minus) Ograniczenia:

 • czasochłonność,
 • ryzyko popełnienia błędu,
 • konieczność ręcznego dołączania rozrachunków do operacji.

Aby dodać wyciąg bankowy:

 1. W menu głównym wybierz Finanse → Wyciągi bankowe. Otworzy się okno Kartoteka wyciągów bankowych z listą wprowadzonych wyciągów.

 2. Kliknij w . Otworzy się okno Wyciąg bankowy. Program automatycznie wypełnia pola w pierwszym panelu, z czego numer wyciągu bankowego nadaje zgodny z ustawieniem maski w kodzie dokumentu (Słowniki → Kody dokumentów → Finanse → Wyciąg bankowy).

 3. W panelu Operacje kliknij w . Otworzy się okno Transakcja bankowa. W panelu Transakcja program domyślnie przepisał datę księgowania i datę operacji z wyciągu bankowego. Wpisz kwotę transakcji, jeśli trzeba zmień walutę i w kartotece wskaż kontrahenta (kliknij w przycisk i dwukrotnie kliknij na kontrahenta).

 4. Kliknij w , aby dodać kolejną operację lub , aby zamknąć okno.

 5. Operacja została dodana w panelu Operacje w oknie Wyciąg bankowy. Kliknij w , aby zapisać i zamknąć wyciąg.

 

 

 

 • No labels