W tym kroku: Opiszemy ręczne księgowanie faktury walutowej wystawionej w module Sprzedaż.

(info) Informacja: Jeśli masz zdefiniowany wzorzec księgowania dla faktury walutowej, możesz za jego pomocą automatycznie zaksięgować fakturę wystawioną w module Sprzedaż. Jeśli nie posiadasz wzorca, zaksięguj fakturę dodając dekrety ręcznie.

Aby zaksięgować fakturę w obcej walucie:

 1. W module Finanse i Księgowość otwórz do edycji fakturę wystawioną w module Sprzedaż (Księgowość → Dokumenty księgowe → zaznacz fakturę).

 2. Zmień status dokumentu, wpisz datę księgowania i wybierz kod. Program automatycznie wypełnia pola w panelu Dokument źródłowy pobierając dane z faktury wystawionej w module Sprzedaż.

  (warning) Uwaga: Program przeliczy kwotę wyrażoną w walucie obcej na złotówki według kursu zgodnie z datą księgowania. 3. Dodaj dekrety (w zakładce DekretyDodaj lub [Ins]).

 4. Uzupełnij numery kont. Jeśli wprowadzone do dekretu konto księgowe kontrahenta ma ustawioną walutę obcą, program automatycznie zmieni walutę dekretu na tę z konta. Jeśli ma ustawionej obcej waluty, zmień walutę.

 5. Podaj kwotę w walucie. Program automatycznie przeliczy podaną kwotę na złotówki.


  (warning) Uwaga: Jeśli nie masz w programie tabeli kursowej aktualnej na dzień daty księgowania, program nie przeliczy automatycznie kwoty podanej w walucie obcej na złotówki. W takiej sytuacji kliknij w w polu Kwota [Wal] i pobierz tabelę kursową.

  (info) Informacja: Nie zaznaczaj opcji Generuj rozrachunek. Ponieważ jest to dokument wystawiony w module Sprzedaż, to podczas jego wystawiania program wygenerował już rozrachunek i jest on widoczny w zakładce Rozrachunki w oknie Dokument księgowy. 6. Dodaj wpis do rejestru VAT.

  (warning) Uwaga: Ze względu na przeliczanie kwot z waluty obcej na złotówki i zaokrąglanie, mogą wystąpić groszowe różnice pomiędzy wartościami z rozrachunku a z wpisu do rejestru VAT. W takiej sytuacji możesz ręcznie poprawić kwotę netto w dekrecie, aby suma zapisów na kontach była równa kwocie rozrachunku. 

  (star) Przykład: Każda kwota na fakturze sprzedaży jest osobno wyliczana i zaokrąglana zgodnie z kursem z kwot wyrażonych w walucie obcej. Tak wyliczona kwota brutto jest przenoszona na rozrachunek. 

  kwotaEURkursPLN
  netto405,004,19781 700,11
  VAT93,15391,03
  brutto498,152 091,13

   

  Tymczasem podczas dodawania dekretów wpisujesz wartość netto w walucie i program przelicza tę wartość zgodnie z kursem na kwotę netto w złotówkach. Kwoty podatku VAT i brutto wylicza od kwoty netto wyrażonej w złotówkach. Ze względu na zaokrąglenia kwota brutto wyliczona w ten sposób różni się od kwoty brutto wyliczanej bezpośrednio z kwoty brutto w walucie.

  Jeśli wystąpi taka sytuacja:

  1. Odznacz opcję Przeliczaj wszystkie kwoty wg wybranej stawki i ręcznie zmień kwotę netto. Jeśli kwota VAT się przeliczy, zmień ją na poprzednią (kwotę podatku należy zostawić bez zmian). 

  2. Po zapisaniu wpisu do rejestru VAT kliknij dwukrotnie na dekret walutowy i w oknie edycji w polu Kwota PLN zmodyfikuj wartość netto.

  Dzięki temu suma zapisów na kontach i wartość rozrachunku będą się zgadzały.

    7. Zapisz dokument.

 

 • No labels