(info) Informacja: Kompensata rozrachunków jest możliwa, gdy kontrahent jest równocześnie dostawcą i odbiorcą. Polega na rozliczeniu zobowiązania (np. z faktury zakupu) powstałego wobec kontrahenta za pomocą naszej należności (np. faktury sprzedaży) wobec tego kontrahenta.

Aby dokonać kompensaty rozrachunków musisz mieć wygenerowane w programie dwa rozrachunki, należność i zobowiązanie, dla tego samego kontrahenta.

Aby kompensować rozrachunki:

 1. Otwórz okno Kompensaty rozrachunków (Finanse → Kompensaty rozrachunków).

 2. Kliknij w  → Zaawansowane tworzenie kompensat.

 3. Otworzy się okno Zaawansowane tworzenie kompensat. W polu Kontrahent wybierz za pomocą przycisku  kontrahenta, którego rozrachunki chcesz kompensować. W dolnej części okna, w kolumnach Należności i Zobowiązania, program wyświetli wszystkie nierozliczone lub częściowo rozliczone rozrachunki z danym kontrahentem. Zaznacz rozrachunki, które chcesz rozliczyć, a w polu Rozliczaj zaznaczone rozrachunki wybierz sposób rozliczenia.

  SposóbOpis
  Uwzględniając kolejność na liścieRozrachunki rozliczane są w kolejności ich ułożenia w kolumnach Należności i Zobowiązania. Pamiętaj, że możesz sortować rozrachunki zgodnie z danymi w dowolnej kolumnie. 
  Uwzględniając kwoty pozostałe do rozliczenia (od największych)Należności i zobowiązania zostaną posortowane przez program w taki sposób, że na początku rozliczeniu podlegać będą te, które mają największe kwoty pozostałe do rozliczenia.
  Dobierając po kwotach pozostałych do rozliczeniaProgram szuka rozrachunków o takiej samej kwocie pozostałej do rozliczenia. Jeśli takie znajdzie - rozlicza je. Jeśli nie, wyświetla stosowny komunikat.


 4. Kliknij . W oknie Kompensata rozrachunków pojawiło się podsumowanie rozliczenia.

 5. Kliknij w . Na liście w oknie Kompensaty rozrachunków pojawiła się kompensata. Przejdź do okna Rozrachunki (Finanse Rozrachunki). Rozrachunki zostały odpowiednio skompensowane.

 

 • No labels