Wczytanie bazy danych


Krok 1: Kwoty dla eksportu do księgowości

Krok 2: Wzorzec księgowania listy płac

Krok 3: Rozksięgowanie listy płac

W tym kroku: Omówimy definiowanie kwot własnych na przykładzie kwot wynagrodzenia. Następnie zaimportujemy plik z pozostałymi kwotami własnymi, które wykorzystamy później przy tworzeniu wzorca księgowego dla listy płac.

Zdefiniowanie własnej kwoty

(info) Informacja: Podczas definiowania dekretów dla wzorca księgowego należy podać typ kwoty, jaką program ma księgować. Program ma zdefiniowany szereg domyślnych kwot. Czasami jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której chcielibyśmy skorzystać z kwoty, której nie ma na domyślnej liście. W takim przypadku należy zdefiniować swoją własną kwotę i wczytać ją do wzorca. Na przykładzie wzorca księgowego dla listy płac pokażemy jak definiować własną kwotę dla eksportu do księgowości.

Aby zdefiniować kwotę dla eksportu do księgowości:

 1. W menu głównym modułu Kadry i Płace wybierz Administracja → Księgowość → Definicje kwot dla eksportu do księgowości. 2. Otworzy się okno Definicje kwot dla eksportu do księgowości. Kliknij .

 3. Otworzy się okno Definicja kwoty dla eksportu do księgowości. W polu Nazwa kwoty wpisz WYNAGRODZENIA_CHOROBOWE. W panelu Obowiązuje dla domyślnie zaznaczone są obie opcje List płatniczych dla umów o pracę i List płatniczych dla umów cywilnoprawnych. Odznacz opcję dla umów cywilnoprawnych.

 4. W panelu Sposób wyliczenia kliknij w .

 5. Otworzy się okno Listy znaczników. W panelu po lewej stronie kliknij w 1. Wynagrodzenie, aby wyświetlić znaczniki związane z wynagrodzeniem. Na liście po prawej stronie znajdź i zaznacz znacznik WYNAGRODZENIE_CHOROBOWE. Kliknij w . Program dodał znacznik do definicji kwoty dla eksportu do księgowości. Zwróć uwagę na znak operatora - znacznik jest uwzględniany dla tej kwoty ze znakiem dodatnim.

 6. Kliknij w . Program dodał właśnie zdefiniowaną kwotę do listy w oknie Definicje kwot dla eksportu do księgowości.

 7. Powtórz czynności z punktów 2 - 5, aby dodać kwoty:

  KwotaZnacznikOperator
  WYNAGRODZENIA_URLOPOWEURLOP_EKWIWALENT+
  URLOP_OKOLICZNOŚCIOWY_KWOTA+
  URLOP_SWIADCZENIE+
  URLOP_WYPOCZYNKOWY_KWOTA+
  WYNAGRODZENIE_PRACOWNICZEWYNAGRODZENIE_BRUTTO+
  URLOP_EKWIWALENT-
  URLOP_OKOLICZNOŚCIOWY_KWOTA-
  URLOP_SWIADCZENIE-
  URLOP_WYPOCZYNKOWY_KWOTA-
  WYNAGRODZENIE_CHOROBOWE-  (green star) Wskazówka: Zwróć uwagę na operatory przy znacznikach. Dzięki możliwości dodania lub odjęcia jakiegoś znacznika od kwoty, można nimi bardzo elastycznie sterować i definiować dowolne kwoty. Na przykład wynagrodzenie pracownicze jest to wynagrodzenie brutto pomniejszone o wynagrodzenie urlopowe i chorobowe.

Zaimportowanie kwot

Aby zaimportować plik z kwotami:

 1. Kliknij w poniższy link i zapisz plik w dogodnym dla siebie miejscu na swoim komputerze.

  kwoty_wlasne.xml

 2. W uruchomionym oknie Definicje kwot dla eksportu do księgowości, w prawym górnym rogu na niebieskim pasku znajduje się menu składające się z znaków graficznych . Kliknij w ikonę menu eksportu .

 3. W menu eksportu wybierz Importuj (xml).

 4. Pojawi się okno Plik do importu. Wskaż położenie pobranego pliku kwoty_wlasne.xml i kliknij Otwórz.

   

  (info) Informacja: Plik kwoty_wlasne.xml został przygotowany dla wersji RaksSQL 2013.1.9.952. Jeżeli importujesz plik na nowszej wersji, pojawi się komunikat informujący o niezgodności wersji eksportu. Potwierdź komunikat i przejdź do kolejnego punktu. 5. Pojawi się okno Parametry importu definicji kwot eksportu. W polu Importuj wybierz Pomijaj istniejące. Dzięki temu stworzone przed chwilą kwoty, jeśli pokrywają się z tymi z importowanej bazy, zostaną zachowane.

 6. Korzystając z zaokrąglonej strzałki zaznacz wszystkie kwoty i kliknij . Program zacznie importować kwoty i na koniec wyświetli Raport z importu. Zaimportowane kwoty zostały dodane do listy kwot.