Rozliczanie dokumentem księgowym

Rozliczanie dokumentem kasowym

Rozliczanie wyciągiem bankowym

Rozliczanie innym rozrachunkiem

Kompensata rozrachunków

(star) Przykład: W menu Księgowość dodamy dokument księgowy - dokument kasowy, który ma rozliczyć fakturę sprzedaży. Zakładamy, że faktura sprzedaży już jest wprowadzona do księgowości i został do niej wygenerowany rozrachunek o typie należność.

Aby rozliczyć rozrachunek dokumentem księgowym:

 1. W module Finanse i Księgowość dodaj dokument księgowy (Księgowość → Dokumenty księgowe → Dodaj). Uzupełnij pola w panelach Dokument księgowy i Dokument źródłowy, pamiętając, aby w polu Kontrahent wskazać odbiorcę z faktury sprzedaży. 2. Dodaj dekrety (zakładka Dekrety → Dodaj). W dolnej części okna Dekret znajduje się panel Rozrachunek, umożliwiający ustawienie opcji generowania rozrachunku. Panel ten uaktywnia się w momencie wpisania numeru konta rozrachunkowego w polach:

  • MA, jeśli chcemy rozliczyć należność (dla wprowadzanego dokumentu powstanie rozrachunek zobowiązanie),
  • WN, jeśli chcemy rozliczyć zobowiązanie (dla wprowadzanego dokumentu powstanie rozrachunek należność).
 3. Zaznacz opcję Zapłata lub Rozliczaj.

  (info) Informacja: Opcje w panelu Rozrachunek:

  Zapłata: Rozrachunek będzie zawierał informację, że jest zapłatą (w oknie rozrachunku będzie zaznaczone pole przy Zapłata). Zaznaczenie opcji Zapłata spowoduje automatyczne zaznaczenie się opcji Rozliczaj.

  Rozliczaj: Zaznaczenie opcji Rozliczaj powoduje, że po zapisaniu dekretów otwiera się okno umożliwiające wybranie rozrachunku, który ma być rozliczony za pomocą księgowanego dokumentu. Program wyświetli wszystkie nierozliczone rozrachunki dla danego kontrahenta, o statusie przeciwnym niż dodawany (zobowiązania dla należności i należności dla zobowiązań). 4. Po zapisaniu dekretów otworzy się okno Rozliczany rozrachunek. W panelu Rozrachunki do rozliczenia wyświetlona jest lista rozrachunków dla danego kontrahenta o typie przeciwnym do wprowadzanego rozrachunku rozliczającego. Zaznacz odpowiedni rozrachunek i kliknij w . 5. Program wygenerował rozrachunek o typie zobowiązanie (ponieważ rozliczamy fakturę sprzedaży), który od razu został oznaczony jako rozliczony. Przejdź do okna rozrachunków (Finanse → Rozrachunki) i odszukaj parę rozliczających się wzajemnie rozrachunków.